นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ
58 ปี
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
28 ตุลาคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท Chemical Engineering, Imperial College, London ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2554 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย
ตั้งแต่ 2560 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2558 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2550-2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
2556-2557 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2557-2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี