นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
อายุ
59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
18 พฤศจิกายน 2557
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) 208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2554 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2555 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2559 ประธานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2553-2555 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันน้ำภาคอุตสาหกรรม
2553-2557 รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2554-2556 รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2554-2556 ประธานคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี