4. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อพีวีซี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2555 0888
โทรสาร +66 2586 2929
ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
5. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพีวีซี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2555 0333
โทรสาร +66 2586 2929
ทุนจดทะเบียน 426,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
6. Minh Thai House Component Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพีวีซี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ +84 8 3868 5239-40
โทรสาร +84 8 3868 5241
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 80
7. บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพีวีซีสเตบิไลเซอร์ส
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2827 7319-26
โทรสาร +66 2827 7316
ทุนจดทะเบียน 190,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60