TPC เชื่อว่า "บุคลากร" เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงาน และเพิ่มพูนให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ และความสามารถมากขึ้น โดยมีวัฒนธรรมการทำงานแบบ Open & Challenge และยึดหลักอุดมการณ์ของเครือเอสซีจีเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน อันประกอบไปด้วย ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และ ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรข้างต้น TPC จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสากล
ดังนั้น บุคลากรจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การหมุนเปลี่ยนเรียนงาน การโอนย้ายงาน การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำที่ต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีกระบวนการบริหารความรู้ ในการที่จะเก็บบันทึกและต่อยอดองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน และตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในทางบวกต่อพนักงานทุกคน

แนวทางการพัฒนาของ TPC

TPC ยึดแนวพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญตามแบบฉบับของเครือเอสซีจีเพราะเชื่อมั่นว่าปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

ด้านความรู้พื้นฐาน

ความรู้ที่บุคลากรในองค์กรทุกคนควรทราบ อาทิเช่น การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM), การบริหารผลิตภาพโดยรวม (Total Productivity Management) , ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health Environment หรือ SHE) และการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ด้านแผนพัฒนารายบุคคล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านแผนการพัฒนาซึ่งเกิดจากตัวบุคลากรเอง โดยอิงพื้นฐานตามคุณลักษณะของงานและทักษะที่จำเป็นต่องานนั้น ซึ่งจะมีการระบุวิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาโดยละเอียด เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

การมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และเป็นต้นแบบที่ดีของบุคลากรทุกคน โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การสื่อสาร, การสอนงาน, การทำงานเป็นทีม, การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้เชิงธุรกิจให้กับบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการ โดยครอบคลุมเนื้อหาการบริหารเกี่ยวกับ การผลิต, การตลาด, การเงิน, การบุคคล ยกตัวอย่าง หลักสูตร ดังนี้

Abridge Business Concept (ABC) สำหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงานระหว่าง 2-5 ปี เนื้อหาครอบคลุมความรู้ธุรกิจขั้นพื้นฐานของเครือเอสซีจ๊เคมิคอล

Business Development Concept (BCD) สำหรับผู้จัดการส่วน เนื้อหาเทียบเท่าได้กับ หลักสูตรการบริหาร mini-MBA มหาวิทยาลัยชั้นนำ

Management Development Program (MDP) สำหรับผู้จัดการฝ่าย บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก คณะบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (the University of Pennsylvania’s Wharton School of Business) ในการดำเนินหลักสูตรผู้บริหารของบริษัท