« Back
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
« Back