นายชลณัฐ ญาณารณพ
ประธานกรรมการ
นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย คงศาลา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอภิชัย เจริญสุข
กรรมการผู้จัดการ
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560