คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือหลักการบริหารด้วยความซื่อสัตย์คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ความรู้อย่างรอบคอบในการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี ที่จะส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากจะมีระบบและการบริการจัดการที่ดีแล้ว จะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในกลุ่มพนักงานให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

จนถึงวันนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีสืบต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปสู่มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนและนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นมาดำเนินการให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น


คู่มือบรรษัทภิบาล


ส่วนที่ 1 บทนำ
  อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณบริษัท
(นำจรรยาบรรณเอสซีจีมาใช้ถือปฏิบัติ แทนจรรยาบรรณบริษัทที่ปรากฎในหน้า 3-9 ของคู่มือบรรษัทภิบาล)
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
  นโยบายบรรษัทภิบาล
  แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่ 4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
  1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
  2. การห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลงบการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
  4. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
  6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
  7. จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
  1. นิยาม
  2. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท