คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเอนทรานซ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ
สำนักงานตรวจสอบ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มการผลิต
กลุ่มการค้า
กลุ่มเทคนิค
กลุ่มคอมพาวนด์
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
ฝ่าย Supply Chain
ฝ่ายโครงการ
สำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการนี้มิได้แสดงถึงระดับสูงต่ำในฐานะความสำคัญหรือขั้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง