นายเทพ วงษ์วานิช
อายุ
70 ปี
ตำแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
18 เมษายน 2539
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program, International Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
International Senior Management Program (ISMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัทฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2541-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี