8. บริษัท โทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2827 7272
โทรสาร +66 2827 7273
ทุนจดทะเบียน 1,180,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
9. บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ระยอง ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 3889 2190
โทรสาร +66 3889 2200
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
10. Chemtech Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายคอมเปาน์ด XLPE
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บินห์เยือน ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ +84 650 3784 992
โทรสาร +84 650 3784 993
ทุนจดทะเบียน 2,807,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100