Projects for Cleanner Manufacturing
ที่โครงการระยะเวลาวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับสถานะ
1โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเตาเผา
2551 - 2552เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผาในโรงงานที่ 1
โดยการเพิ่มหัวเผาใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงอีก 1 หัวเผา
ทำให้สามารถกำจัดของเสียได้ดีขึ้นและลดการปลดปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
ลดการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) สู่บรรยากาศ

2โครงการติดตั้งระบบดักจับ
สารอินทรีย์ระเหยที่ลานเก็บ
วัตถุดิบ (EDC)
2551 - 2553เพื่อป้องกันโอกาสที่สารอินทรีย์ระเหยรั่วซึมจากถังเก็บกัก
วัตถุดิบโดยการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับสารอินทรีย์ระเหย ซึ่ง
มีถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับพร้อมทั้งติดตั้งท่อเพื่อส่งก๊าซ
มาเผากำจัดที่เตาเผา
ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยที่ลานเก็บกักวัตถุดิบ

3โครงการปรับปรุงระบบ
การระบายแรงดันในสภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบปิด
2552 - 2553เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในสภาวะฉุกเฉิน
โดยการส่งสารอินทรีย์ระเหยเหล่านี้ ไปยังถังเก็บก๊าซก่อน
จะส่งไปกำจัดที่เตาเผาประสิทธิภาพสูงภายในโรงงาน
เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยสู่บรรยากาศ

4โครงการปรับปรุงระบบกักเก็บ
น้ำเสียและรางระบายน้ำให้เป็น
ระบบกักเก็บสองชั้น
2552 - 2553เพื่อป้องกันโอกาสที่สารเคมีจะรั่วซึมจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
และรางระบายน้ำต่างๆ โดยการยกเลิกการเก็บน้ำเสียในบ่อ
แล้วเปลี่ยนมาเก็บในถังซึ่งตั้งอยู่ในบ่อแทน ทำให้เป็นระบบ
กักเก็บสองชั้น
ป้องกันการรั่วซึมของสารเคมี

5โครงการลดการปล่อยผงพีวีซี
ขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน
ออกจากกระบวนการผลิต
2553เพื่อลดการปล่อยผงพีวีซีนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน จาก
กระบวนการผลิตโดยปรับปรุงขนาดผงพีวีซีเพื่อลดผงพีวีซี
ที่มีขนาดเล็ก และปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวดักจับฝุ่น
(Cyclone dryer)
ลดการสูญเสียผงพีวีซีที่หลุดติด
ไปกับน้ำเสีย

6โครงการปรับปรุงวิธีการ
ทำความสะอาดหอกลั่น
ให้เป็นระบบปิด
2553เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยที่ตกค้างในหอกลั่น
ในระหว่างหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร นำสารอินทรีย์ระเหย
เหล่านี้ ไปเก็บในถังก่อนส่งไปยังหน่วยบำบัดน้ำเสียของ
โรงงาน และในส่วนของก๊าซที่เหลือจะถูกส่งไปบำบัดที่
เตาเผาประสิทธิภาพสูงต่อไป ซึ่งทั้งหมดทำในระบบปิด
เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยสู่บรรยากาศ

7โครงการปรับปรุงถังดักของเสีย
ก่อนส่งไปเผาทำลาย
2553เพื่อทำให้เครื่องจักรที่จะต้องเปิดทำการซ่อมบำรุงมีสาร
อินทรีย์ระเหยตกค้างน้อยที่สุดในเวลาที่สั้นลง โดยติดตั้ง
ระบบอุปกรณ์ดูดก๊าซ และเครื่องสูบของเหลวออกจากถัง
ดักของเสีย
ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
ที่ตกค้างในเครื่องจักรลดเวลาในการ
หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร และทำให้
ปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมีน้อยลง

8โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกัน
การรั้วซึมของ เครื่่องสูบของเหลว
และเครื่องอัดก๊าซ
2553เพื่อลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยมาจากเครื่องสูบ่
ของเหลว และเครื่องอัดก๊าซ โดยการเปลี่ยน อุปกรณ์
ป้องกันการรั่วซึมเป็นแบบสองชั้น
เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยสู่บรรยากาศ

9โครงการปรับปรุงวิธีการเก็บ
ตัวอย่างให้เป็นระบบปิด
2553เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในอุปกรณ์เก็บ
ตัวอย่าง โดยการต่อท่อระบายก๊าซทิ้งกลับเข้าระบบ
ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
ระหว่างการเก็บตัวอย่าง

10โครงการศึกษาเพื่อลดการรั้วซึม
ของวาล์วควบคุมแรงดันในถังเก็บ
วัตถุดิบ
2553เพื่อลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากวาล์วควบคุม
แรงดันในถังเก็บวัตถุดิบ (Breather Value) โดยศึกษาวิธี
การลดโอกาสรั่วซึของก๊าซผ่านหน้าวาล์ว
ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
ผ่านวาล์วควบคุม แรงดันในถัง
เก็บวัตถุดิบ

11โครงการติดตั้งเตาเผา
ประสิทธิภาพสูงสำรอง
2553 - 2554เพื่อมั่นใจได้ว่ามีเตาเผาที่จะรองรับก๊าซเสียจากกระบวนการ
ผลิตเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลาโดยการเพิ่มเตาเผาเพื่อสำรอง
และรองรับก๊าซที่มาจากการปรับปรุงระบบ ให้เป็นระบบปิด
ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
สู่บรรยากาศ
ระหว่างดำเนินการ
Projects for Cleanner Manufacturing
[20/06/2554]