2017

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 52)375 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 52)1.56 MB
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 300 KB
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)283 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ247 KB
เปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันและที่เสนอแก่ไข104 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น125 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น199 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.252 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559125 KB
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)82 KB

2016

รับทราบเอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)841 KB
รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/2)1.40 MB
รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 1/2) 1.40 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)229 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ขอนำส่งสรุปประเด็นคำถามและการชีแจงเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)197 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)251 KB
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา) 1.78 MB
แจ้งการปรับปรุงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและรายงานความเห็นของกรรมการอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน1.24 MB
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25592.37 MB
รายงานความเห็นของกรรมการอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์135 KB
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 25594.26 MB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)200 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 51)253 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 50)342 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ290 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น125 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น200 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.181 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.239 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.329 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น96 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558125 KB
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน921 KB
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดระยอง วันที่ 10 ก.พ. 255943 KB

2015

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า80 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 50)117 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 49)175 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ218 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น56 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น92 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.72 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.91 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.116 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น92 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557132 KB
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน225 KB

2014

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า77 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2556
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 49

2013

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน TPC วันที่ 22 พ.ค. 255638 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 48 1.25 MB

2012

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี 2555
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 2555 (TH&ENG)

2011

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46250 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ปี 2554