แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561
    ประกาศ
เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 7.40 บาท (เจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,475 ล้านบาท โดยจ่ายจาก

1) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 5.6 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ในอัตราหุ้นละ 0.8 บาท รวมเป็นเงิน 700 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบห้าส่วนแปดสิบห้า 

3) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 11.5 ในอัตราหุ้นละ 0.4 รวมเป็นเงิน 350 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบเอ็ดจุดห้าส่วนแปดสิบแปดจุดห้า

4) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ในอัตราร้อยละ 10 ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 525 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วนเก้าสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปิดสมุดรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี« Back