แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2560
    ประกาศ
เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
1) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 437.5 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วน เก้าสิบ
2) กำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.7 บาท รวมเป็นเงิน 612.5 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปิดสมุดรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี


« Back