PVC Compound คือ พลาสติกพีวีซีทีเ่กิดจากการนำ พีวีซีเรซิน (PVC Resin) มาเติมสารเติมแต่ง (Additive) เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำ ไปขึ้นรูปได้ง่าย และยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ให้ดีขึ้นด้วย เช่น สี, ความแข็งแรง, ความยืดหยุ่น, ความใส, การทนแรงกระแทก, การทนความร้อน และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้

Other Plastic Compound คือ พลาสติกประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ PVC ที่มีการปรับคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการเติมสารเติมแต่ง หรือพลาสติกชนิดอื่นเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสม

คู่มือการใช้งานคอมเปาน์ด
Format : PDF   Size : 738 KB
Download
เอกสารความปลอดภัยทางเคมี
Format : PDF   Size : 167 KB
Download