ทีพีซี เป็นบริษัทที่ยึดหลักในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันการจัดผังองค์กรที่รวมส่วนวิจัยและพัฒนา จากหลายที่เข้าเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา (Research and Development Center; RDC) โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานเทคโนโลยี (Technology Platform) และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพีวีซี ช่วยให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและและเปิดมุมมองในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยการผนวกความรู้ใหม่ เข้ากับทักษะและความชำนาญของบุคคลากรของบริษัท

ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำธุรกิจพีวีซีในภูมิภาคอาเซียน (The Asian PVC Leader) และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนหยัดการเป็นผู้นำเช่นนี้ต่อไป เราสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงธุรกิจด้วยการสร้างสรรนวัติกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มและการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High value added product) พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองได้ทัน กับความต้องการของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนั้น งานวิจัยและพัฒนายังมุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพีวีซี (PVC Related Products) เพื่อเติมเต็มการประกอบธุรกิจพีวีซี ของบริษัท (PVC Valued Chain) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม