เกรดทั่วไป
พีวีซีเกรดทั่วไปได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทั่วไปทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าอุตสาหกรรม TPC มีพีวีซีครอบคลุมหลากหลายเกรดที่มีน้ำหนักโมเลกุลหรือ K-Value แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ตามตามความเหมาะสมของการใช้งาน