• 2534

  รางวัล โรงงานดีเดนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2538

  การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โรงงาน สมุทรปราการ* (* ปี2537 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ DIN ISO 9002 และเป็น บริษัทแรกในกลุ ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยที่ได้ รับการรับรองระบบ)
 • 2540

  การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โรงงาน ระยอง (และได้รับการต่ออายุใบรับรองต่อเนื่องทุก 3 ปี จนถึงปัจจุบัน)
 • 2542

  การรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.–ISO 14001 โรงงานระยอง (และได้รับการต่ออายุใบรับรอง ต่อเนื่องทุก 3 ปี จนถึงปัจจุบัน)
 • 2543

  รางวัล The World’s300 Best Small Companies จาก นิตยสาร Forbes Global
 • 2544

  รางวัล The Best Employersin Asia2001 จาก Hewitt Associates ร่วมกับ The Asian Wall Street Journal และ Far Eastern Economic Review
  การรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย มอก. 18001 โรงงานระยอง (และได้รับการ ต่ออายุใบรับรองต่อเนื่องทุก 3 ปี จนถึงปัจจุบัน)
 • 2546

  การรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โรงงาน สมุทรปราการ (และได้รับการต่ออายุใบรับรองต่อเนื่อง ทุก 3 ปีจนถึงปัจจุบัน)
 • 2548

  รางวัล Asia’s 200 Best Under A Billion Companies จากนิตยสาร Forbes Asia
  รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2005 จากวารสารการเงินธนาคาร
 • 2549

  การรับรอง ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ มอก. ISO/IEC 17025
 • 2550

  รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน จากกระทรวงแรงงาน (และได้รับต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน)
 • 2551

  รางวัล Award for Total Productive Maintenance (TPM) Excellence, Category A ประจำ ปี 2551โรงงาน ระยอง จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น นับเปนโรงงานพีวีซีแห่งแรกใน อาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้
  รางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  รางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (และได้รับต่อเนื่อง ทุกปีจนถึงปัจจุบัน)
 • 2552

  ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทธรรมาภิบาลที่สนับสนุน และรับผิดชอบชุมชนอย่างยั่งยืน จากศูนย์ศึกษาพัฒนา วิสาหกิจชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตเทศบาล เมืองมาบตาพุดและตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 • 2553

  รางวัล นวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง พลาสติกคอมพาวนด์สำ หรับการผลิต สายไฟ เพื่อความปลอดภัย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน)
  รางวัล Award for Excellence in Consistent Total Productive Maintenance (TPM) Commitment ประจำ ปี 2553 โรงงานระยอง จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
 • 2554

  รางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อ เนื่องตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  การรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย OSHA 18001 โรงงานสมุทรปราการ จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เอสซีจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  รางวัล ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) The Thai จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  รางวัล ระดับดีดานวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช และรางวัล ชนะเลิศประเภทขวัญใจนักประดิษฐ์ เรื่องวัสดุทดแทน ไม้จากพีวีซีโฟม และพลาสติกผสมไม้ จากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
  รางวัล Award for Total Productive Maintenance (TPM) Excellence, Category A ประจำ ปี 2554 โรงงานสมุทรปราการ จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
 • 2555

  การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว : ระบบสีเขียว ISO 140001 โรงงานระยอง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่นด้าน วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่องพลาสติกคอมพาวนด์ XLPE สำหรับ Power Cable และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวเนื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  การรับรอง ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) โรงงานระยอง (และได้รับการประเมินทุกปี จนถึงปัจจุบัน)
 • 2556

  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำ กัด (มหาชน)
  รางวัล Special Award for Total Productive Maintenance (TPM) Achievement ประจำปี 2556 โรงงานระยอง จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
  รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า อุตสาหกรรม จากวารสารการเงินธนาคาร
  การรับรอง ระบบการจัดการดานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โรงงานระยอง และได้รับการประเมินทุกปี จนถึงปัจจุบัน

  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำ กัด และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ กัด
  รางวัล Top Performance Award 2013 The Technology จากสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  รางวัล Zero Accident จากกระทรวงแรงงาน
  รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำ งานระดับ ประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
  การรับรอง มาตรฐานการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 จากสถาบัน SGS (และได้รับการประเมิน ทุกปี จนถึงปัจจุบัน)
 • 2557

  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำ กัด (มหาชน)
  รางวัล สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้น หยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน
  รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำ งาน โรงงานสมุทรปราการ จากกระทรวงแรงงาน

  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำ กัด และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ กัด
  รางวัล QCC Promoter forTop Management ประเภท Diamond Award และ Silver Award จากสมาคมสงเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  รางวัล Zero Accident ระดับทอง 12 ล้านชั่วโมง และ รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน จากกระทรวงแรงงาน
  รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และ รางวัลด้าน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (CSR DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม