เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001242
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซี และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
เว็บไซต์ : www.thaiplastic.co.th
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท : 2 ธันวาคม 2509
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 27 เมษายน 2527
เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจ : 30 มกราคม 2560
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ทุนจดทะเบียน : 875,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว : 875,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 875,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
ติดต่อด้านข้อมูลของบริษัท สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทยแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560WebsiteTotalPercent

1.บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดwww.scgchemicals.com473,685,77854.136 %
2.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)www.scg.com399,392,22045.645 %