2020

แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562126 KB
แบบสอบถามคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับเข้าร่วม TPC AGM 2563
ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-1981 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 55)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 55) 169 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครั้งที่ 54)259 KB
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ143 KB
ข้อมูลทรัพย์สินหลักของสายการผลิตคอมพาวนด์92 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น89 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น142 KB
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.141 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.172 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.231 KB
แบบขอรับรายงานประจำปี 256286 KB
แผนที่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 256387 KB
แจ้งประกาศการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563139 KB

2019

แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562139 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 54)8.56 MB
แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561139 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 54) 165 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561167 KB
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ192 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น83 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น176 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.145 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.214 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.421 KB
แบบขอรับรายงานประจำปี 2561107 KB
แผนที่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562102 KB
ประกาศปิดสมุดพักการโอนหุ้น139 KB

2018

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561152 KB
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น274 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.163 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.171 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น103 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 53)319 KB
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560166 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 53)191 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 52)307 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ210 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น103 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น125 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.164 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.213 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.263 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560104 KB
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)104 KB
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น175 KB

2017

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 52)375 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 52)1.56 MB
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 300 KB
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)283 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ247 KB
เปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันและที่เสนอแก่ไข104 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น125 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น199 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.252 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559125 KB
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)82 KB

2016

รับทราบเอกสารการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)841 KB
รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/2)1.40 MB
รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 1/2) 1.40 MB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)229 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ขอนำส่งสรุปประเด็นคำถามและการชีแจงเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)197 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 - ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)251 KB
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา) 1.78 MB
แจ้งการปรับปรุงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและรายงานความเห็นของกรรมการอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน1.24 MB
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25592.37 MB
รายงานความเห็นของกรรมการอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์135 KB
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 25594.26 MB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)179 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)200 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2559)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 51)253 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 50)342 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ290 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น125 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น200 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.181 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.239 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.329 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น96 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558125 KB
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน921 KB
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดระยอง วันที่ 10 ก.พ. 255943 KB

2015

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า80 KB
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 50)117 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 49)175 KB
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ218 KB
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น56 KB
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น92 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.72 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.91 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.116 KB
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น92 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557132 KB
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน225 KB

2014

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า77 KB
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2556
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 49

2013

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลื่อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน TPC วันที่ 22 พ.ค. 255638 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 48 1.25 MB

2012

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี 2555
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 2555 (TH&ENG)

2011

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46250 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ปี 2554