ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยที่บริษัทมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 10 บริษัท แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

 
บริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และมีการดำเนินกิจการที่เป็นสาระสำคัญ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้