ด้วยการมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรม การทำวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญ ควบคู่ไปกับการเสริมความพร้อมรับสภาพการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจไวนิลในภูมิภาคอาเซียน บริษัทมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products) โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อวางแผนและจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเอสซีจี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับอุปสงค์ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตร่วมกันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน