เนื่องจาก ที่ผ่านเรามักถูกสอนกันเสมอว่า “บริษัท” ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อทำกำไรให้ได้สูงที่สุด (Maximize Profit) ดังนั้นทุกๆ บริษัท ที่อยู่ในภาคธุรกิจจึงต่างทำทุกวิถีทางเพื่อให้องค์กรของตัวเองมีตัวเลขของ ผลประกอบการที่สวยงามจากรายได้ ดังนั้นกลยุทธ์ทางการค้าที่หลากหลาย ถูกนำมาใช้แบบที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ซึ่งถือว่าเป็นการมุ่งสู่วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นเลย

ถ้าวันนี้พวกเราทุกคนบนโลกไม่เริ่มที่จะตระหนักถึงการลดการใช้ และร่วมมือกันสร้างทรัพยากรใหม่ๆ ขึ้นมา แล้วในอนาคตเราจะเหลืออะไรให้ กับลูกหลานของเรา ซึ่งปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสำคัญกับปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยตระหนักว่า สิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ดี ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนโลกกันถ้วนหน้า ในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม การมุ่งแสวงกำไรให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวนั้น คงจะไม่เพียงพอที่จะทำ ให้ธุรกิจนั้นๆ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนได้ ซึ่ง ทีพีซี ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเราได้ริเริ่มแนวทางการ พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และดูแลสังคม ไปพร้อมๆ กันเราเริ่มจากการการทำกิจกรรม และโครงการที่ทำให้ประชาชน หรือชุมชน มีคุณภาพชีวิต อาชีพ และโอกาสทางศึกษาที่ดีขึ้น เน้นการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใสในการบริหารสามารถตรวจสอบได้ มีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง และเติบโตไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ละด้านให้อยู่ในระดับมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด สรรสร้าง โครงการต่างๆ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริงและมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Product) รวมทั้งมีการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เรามองว่าหากมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งสามมิติได้อย่างสมดุล ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน