เรายังมีเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยลง หรือไม่ปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตเลยในอนาคต การลดการปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) นับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยอุตสาหกรรมสะอาด โดยผ่าน 3 แนวทางสำคัญ

หัวใจสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือการลดการใช้ ทรัพยากร (Reduce) สำหรับ ทีพีซีถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีส่วนสำคัญในการลดการปลดปล่อย ของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Emission)
การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องที่ ทีพีซีให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการ จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม (Reuse/Recycle) นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการสร้งอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง
การนำทรัพยากรมาใชในภาคอุตสาหกรรมนั้น แม้จะมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ แล้วก็ตามอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินอุตสาหกรรมที่ดี การฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม(Replenish) จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ ทีพีซีได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงงาน ปัจจุบัน ทีพีซี มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโรงงานมากกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ และจะมีการขยายพื้นที่สีเขีวเพิ่มขึ้้นอีกต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะด้วยธรรมชาติ

ใช้วัตถุดิบในการผลิตคลอรีนเเละโซดาไฟที่ลดกากของเสีย เกลือสินเธาว์ที่มีความบริสุทธิ์สุง ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคลอรีนเเละโซดาไฟ ทำให้ไม่ต้องผ่านกระบวนการตกตะกอนเพื่อเเยกสิ่งเจอปน สามารถลดกากของเสียได้ 100%