ให้ศึกษาผลกระทบต่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงโรงงาน การขยายกำลังการผลิต รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทั้งต่อพนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ดำเนินการควบคุมและจัดการความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, อัคคีภัย, การรั่วไหลของสารเคมี โรคภัยจากการประกอบอาชีพ และความไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนโดยรอบ และผู้บริโภค
นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยเข้าถึงพนักงานอย่างทั่วถึง ทีพีซียังได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานด้วยความปลอดภัย ปราศจากโรคจากการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยู่เสมอ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทีพีซีได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพและการออก กำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย