และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เราได้ทำการศึกษานำมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่งคงเเละยั่งยืน มีความสามารถในการเเข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันเเละอนาคต เเละมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส มีการปฎิบัติอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เคารพต่อหลักนิติธรรม เคารพต่อการปฎิบัติต่อการปฎิบัติตามเเนวทางของสากลเเละเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นส่งที่มาเเต่กำเนิด ไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตัวตน ไม่สามารถเเบ่งเเยกส่วนได้เเละมีความพึ่งพากันเเละกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเเละไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิเเละเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฎิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาพ ไม่เเย่งเเยกเพศเเละชนชั้น ไม่ใช้เเรงงานเด็ก เเละต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปเเบบ
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด ที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มเเข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคงเเละยั่งยืน บริษัทมีนโยบายเเละเเนวทางปฎิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพเเละความรู้ความสามารถพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งเเละคนดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรเเละรักษาสิ่งเเวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเเละคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดเเละทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีสิทธิภาพสูงสุด เเละมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) เเละฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) เเละมีนโยบายไม่ปล่อยผลพิษสู่สิ่งเเวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเเท้จริง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การเเข่งขันอย่างยุติธรรม การปฎิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เเละการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า, คู่ค้า, คู่เเข่ง, เจ้าหนี้, ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฎิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเเละมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้า เเละพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอเเนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการเเก้ปัญหา เเละรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเเละสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เเก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพเเวดล้อมของชุนชนเเละสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานเเละสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มเเข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน