การดูแลและพัฒนาสังคม เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่ “ทีพีซี” ให้ความสำคัญ เรามุ่งเน้นในการทำกรรมกิจต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการเพื่อสังคมนี้ เราเริ่มจากการมองตัวเราเอง และดำเนินการบนพื้นฐานการกำกับดูแลองค์กรที่ดี รวมถึงการควบคุมและสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกกระบวนการ มีความโปรงใส่ และส่งผลกระทบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบใดๆ เลย ทั้งทางด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เรามองเห็นความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สะท้อนถึงคำว่าองค์กร เราจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม เริ่มจากจัดการงานที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ การแบ่งปันสู่เพื่อนร่วมงาน และส่งผ่านถึงสังคมภายนอก โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยคิด ช่วยทำ และเสนอการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างให้ทุกคนเกิด “จิตอาสา” ขึ้นในองค์กร
เมื่อบริษัทฯ มีความพร้อมในการสร้างวัฒธรรมองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการแบ่งปัน และดูแลสังคมแล้ว เรายังสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนา สร้างโอกาส และส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน โดยผลักดันในรูปแบบของมูลนิธิ, การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ, การพัฒนาทักษะด้าน IQ และ EQ เพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนั้นเรายังเน้นการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีพได้ เมื่อสังคมอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน