ด้วยการดำเนินกระบวนการผลิตที่เป็นระบบปิด ก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าก๊าซเหล่านี้มีคุณภาพตามเกณณ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวัดด้วยเครื่่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลกับหน่วยงานราชการ และ EIA ทุก 6 เดือน โดยข้อมูลตรวจวัดย้อนหลัง 3 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่ดีกว่ามาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง


น้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่หน่วยบำบัดน้ำเสีย ทั้งแบบชีวภาพและผ่านเยื่อกรองละเอียดแบบย้อน เพื่อทำให้กลับคืนสภาพและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับน้ำำเสียบางส่วน จะผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่รางระบายน้ำำนอกโรงงาน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจะถูกรายงานต่อหน่วยงานราชการ และ EIA เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยข้อมูลตรวจวัดอนหลัง 3 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีกว่ามาตรฐานเสมอมา


กากของเสียจากกระบวนการผลิต ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะถูกแบ่งแยกและจัดเก็บไว้ที่โรงเก็บของเสียอย่างมิดชิดและเป็นสัดส่วน ส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อเพื่อผ่านกระบวนการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการนำของเสียไปกำจัดโดยการฝังกลบ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งต่อไปกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสม ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ


เสียงที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ เครื่่องจักรในกระบวนการผลิต จะถูกตรวจวัดด้วยเครื่่องตรวจวัด ระดับเสียง ทั้ง ณ ตำแหน่งแหล่งกำเนิดเสียง และแนวริมรั้วรอบโรงงาน เพื่อนำค่าที่ได้มาประเมิน และทำการควบคุมให้เสียงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนตลอดเวลา ผลการตรวจวัดจะถูกรายงานต่อหน่วยงานราชการ และ EIA เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลัง 3 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่มาตรฐานกำหนดมาโดยตลอด