นายอภิชัย เจริญสุข
อายุ
50 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 มิถุนายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2560 Member of the Board of Management, Binh Minh Plastic Joint Stock Company, ประเทศเวียดนาม
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2554-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
2550-2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี