นายอภิพร ภาษวัธน์
อายุ
68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
8 กุมภาพันธ์ 2538
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการผลิต University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2550 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
  กรรมการ บริษัทองค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
ตั้งแต่ 2554 ที่ปรึกษา มูลนิธิซิเมนต์ไทย
ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ บริษัทแอปสลาเจน จำกัด
  ประธานกรรมการ บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  ประธานกรรมการ บริษัท สยามสเนล จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2542-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
2551-2556 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552-2556 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554-2558 ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ไม่มี