นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
อายุ
68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
24 เมษายน 2546
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Senior Management Program (SMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
  กรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จำกัด
ตั้งแต่ 2551 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2548-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2549-2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2549-2553 ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2549-2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550-2551 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2554 กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557-2558 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี