นายเชาวลิต เอกบุตร
อายุ
59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
23 กรกฎาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) 84/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2554 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี