นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
อายุ
73 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 ธันวาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 6/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Forum 2/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee: Getting Up to Speed สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding the Implications สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด
ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 (ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
  กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ไม่มี