นายสมชัย คงศาลา
อายุ
78 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2537
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก Automatic Control, University of London ประเทศอังกฤษ
Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2525-2526 ประธานสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ไม่มี