เกรดทางการแพทย์
พีวีซีเกรดทางการแพทย์ของ TPC ได้ผ่านการทดสอบทางชีววิทยา (Biological Test) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์