TPC และบริษัทในเครือ รับ “ฉลากลดคาร์บอน”

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20% ขณะที่จำนวนผลิตภัณฑ์ยังคงเท่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะนำวัตถุดิบมาใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ โดยจะให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดเพื่อลดการเกิดสภาวะโลกร้อน และได้ร่วมกันรับมอบใบรับรอง “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในพิธีมอบใบรับรอง(รุ่นที่ 3) การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอน ซึ่ง TPC และบริษัทในเครือได้คว้ารางวัล “ฉลากลดคาร์บอน” ถึง 6 รางวัล รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผงพลาสติก S-PVC ตรา TPC ,ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก E-PVC ตรา TPR , ผลิตภัณฑ์ พีวีซี สเตบิไลเซอร์ส ตรา STABINEX คว้าไป 4 รางวัลซึ่งสำหรับการขึ้นทะเบียน “ฉลากลดคาร์บอน” จะเป็นประโยชน์กับสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้มีส่วนร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งผู้ผลิตจะสามารถลดต้นทุนการผลิต หรือลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตหี้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นอกจาก TPC จะได้รับผลดีในกระบวนการผลิตแล้ว ยังแสดงเจตนารมณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

TPC และบริษัทในเครือ รับ “ฉลากลดคาร์บอน”
[25/07/2554]
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับมอบใบรับรอง “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

[อ่านรายละเอียด]