โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว)

          โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับชุมชน อาทิ การเปิดโรงงานให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบจัดการปัญหามลพิษได้ โดยมีคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนการลดและขจัดมลพิษ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษษระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และบริษัท TPC ของเราเข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียวจากการตรวจโรงงานของชุมชน ผู้สื่อข่าวและ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว


          นับว่าเป็นผลงานของพวกเราชาว TPC ทุกๆคนที่ ช่วยกันคิดช่วยกันทำจนโรงงานของเรามีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะของเสีย ลดการใช้น้ำ คุณภาพอากาศดี โรงงานสีเขียวขจีตลอดปี จำนวนต้นไม้เรามีถึง 20%ของพื้นที่ และเราได้ตั้งเป้าหมายให้ได้ 30 % ในปีหน้านี้ ส่วนพื้นที่ชุมชนเราก็มีกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งปลูกกล้วย พัฒนาหาดสนกระซิบ แปรรูปกล้วย ก๊าซชีวภาพชุมชน จัดแพทย์ตรวจร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อตรวจและดูแลรักษาชุมชนพร้อมทั้งการเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง แบบครบวงจรเลยทีเดียว โครงการธงขาวดาวเขียว นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยชุมชนมาบตาพุดได้ร่วมกับกนอ.มาบตาพุด เพื่อเป็นวิธีการที่ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าตรวจและเยี่ยมโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของชุมชนว่ามีอะไรบ้างและชุมชนก็จะได้แนะนำโรงงานว่าชุมชนต้องการอย่างไร โรงงานควรทำอย่างไร คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่าย


          TPC พร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยกับทุกคน เรายินดีเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน โดยผลการประเมินของชุมชนเราได้คะแนนดีเยี่ยมทุกครั้งมาตลอดซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมทุกๆ 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบริษัทของเราให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป”โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว)
[16/08/2554]
TPC ของเราเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว) และได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียวจากการตรวจโรงงานของชุมชน ผู้สื่อข่าวและ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว

[อ่านรายละเอียด]